REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CARGOBYOWEE.COM

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep www.cargobyowee.com  działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.cargobyowee.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.cargobyowee.com  zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  4.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

  4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

  4.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),

  4.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  § 2

  DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

  1. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  2. DOSTAWA – dostarczenie Klientowi Produktu określonego w Zamówieniu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy.

  3. DOSTAWCA – Poczta Polska S.A., operator usługi Paczka w Ruchu lub firma kurierska.

  4. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.cargobyowee.com  umożliwiający utworzenie Konta.

  5. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.cargobyowee.com  umożliwiający złożenie Zamówienia.

  6. HASŁO – indywidualnie określony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, zabezpieczających dostęp do Konta Klienta.

  7. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

  8. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  9. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

  10. LOGIN – indywidualne oznaczenie Klienta, służące wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

  11. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

  12. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  13. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

  14. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

  15. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.cargobyowee.com.

  16. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Anna Migacz - Lesińska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą ANNA MIGACZ-LESIŃSKA MIGFACTORY wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Filtrowa 62/75, 02-057 Warszawa, NIP: 7342572648, REGON: 142862740, adres poczty elektronicznej (e-mail): buy@cargobyowee.com, numer telefonu: +48 794 347 928.

  17. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.

  18. TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

  19. TRWAŁY NOŚNIK – materiał lub urządzenie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

  20. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

  21. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

  22. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

  23. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

  § 3

  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

  1. Sklep www.cargobyowee.com  prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

  2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, akceptuje ofertę sprzedaży określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

  4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Produkt dostarczany poza granice Unii Europejskiej może rodzić po stronie Klienta obowiązek zapłaty cła lub stosownego podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji Klient proszony jest o skontaktowanie się z właściwym organem ds. celnych lub akcyzowych. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

  5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

  6. Zamówienia można składać:

   6.1 poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.cargobyowee.com ) – 24 godziny na dobę przez cały rok,

   6.2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: buy@cargobyowee.com,

   6.3 telefonicznie pod numerem telefonu: 794 347 928.

   7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

   8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

   9. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od ………. do …………. w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17 , w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

   10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

   § 4

   ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

   1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.

   2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

   3. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

   4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. 

   5. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:

    5.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

    5.2. formularz odstąpienia od umowy,

    5.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

    6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT na życzenie Klienta), która będzie dołączana do Produktu.

     § 5

     SPOSOBY PŁATNOŚCI

     1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

      1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

      1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayPal, PayU.pl, Przelewy24.pl, eCard, DotPay.pl),

      1.3. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.

      2. W przypadku płatności przelewem krajowym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 45 1950 0001 2006 0070 7811 0002 (Idea Bank S.A.) ANNA MIGACZ-LESIŃSKA MIGFACTORY, ul. Filtrowa 62/75, 02-057 Warszawa, NIP: 7342572648. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........".

      3. W przypadku płatności przelewem zagranicznym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 95 1090 1883 0000 0001 1575 1675 (Bank Zachodni WBK S.A. SWIFT: WBKPPLPP) ANNA MIGACZ-LESIŃSKA MIGFACTORY, ul. Filtrowa 62/75, 02-057 Warszawa, NIP: 7342572648. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........".

      4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

      5. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

      6. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

      7. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

      § 6

      KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

      1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

      2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

       2.1. Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 3 Dni Roboczych.

       2.2. Dostawa Produktu przez przewoźnika na terenie Polski następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

       2.3. Dostawa Produktu przez przewoźnika na poza granice Polski następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od ………….. do ……….. Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

       3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane na terenie Polski za pośrednictwem usługi Paczka w RUCHU, miejski kurier, Poczty Polskiej, paczkomatów (InPost) oraz firmy kurierskiej (DHL, UPS).

       4. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane poza granice Polski za pośrednictwem usługi Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej (DHL, UPS).

       5. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

       6. Sprzedawca będzie ogłaszać za pośrednictwem Sklepu akcje promocyjne w zakresie możliwości obniżenia kosztów Dostaw, w przypadku złożenia przez Klientów Zamówień o określonej wartości.

       7. W przypadku, gdy Zamówienie złożone przez Klienta opiewać będzie na kwotę związaną z daną akcją promocyjną w zakresie obniżenia kosztów Dostawy, o której mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu, każdorazowy koszt Dostawy zostanie obniżony o kwotę wskazaną w promocji poprzez uruchomienie automatycznego kodu zniżkowego.

       8. Obniżenie ceny Dostawy dotyczy wyłącznie Zamówień opłacanych w polskich złotych (PLN).

       9. Działania, o których mowa w pkt 6-8 niniejszego paragrafu nie łączą się z innymi promocjami uruchamianymi przez użycie kodów, w tym z gift cardami. W przypadku płatności za pomocą gift card Klient obowiązany jest do wcześniejszego kontaktu z działem Customer Care: customercare@cargobyowee.com.

       § 7

       REKLAMACJA PRODUKTU

       1. Reklamacja z tytułu gwarancji.

        1.1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

        1.2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

        1.3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

        1.4. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

        2. Reklamacja z tytułu rękojmi.

        2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

        2.2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi.

        2.3. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

        2.4. Jeżeli Produkt jest obarczony wadą, to Klient może żądać:

        a) naprawy Produktu,

        b) obniżenia ceny Produktu,

        c) wymiany Produktu,

        d) odstąpienia od Umowy Sprzedaży  (jeżeli wada Produktu jest istotna).

         2.5. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania naprawy lub wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

         2.6. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży i w zamian zaproponować naprawę lub wymianę, pod warunkiem ich niezwłocznej realizacji i braku nadmiernej niedogodności dla Klienta.

         2.7. Klient może zmienić propozycję sprzedawcy tj. naprawę na wymianę albo wymianę na naprawę, chyba że taki wybór jest niemożliwy do wykonania albo wymaga nadmiernych kosztów.

         2.8. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwrot@cargobyowee.com lub pisemnie na adres: ul. Filtrowa 62/75, 02-057 Warszawa.

         2.9. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

         2.10. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Filtrowa 62/75, 02-057 Warszawa.

         2.11. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.

         2.12. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

         2.13. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.


         § 8

         PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

         1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 100 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wygenerowanie oświadczenia jest możliwe za pośrednictwem generatora dokumentów dostępnego TUTAJ.

         2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

         3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Filtrowa 62/75, 02-057 Warszawa.

         4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

         5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

         6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

         7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

         8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

         9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

         10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

          10.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

          10.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

          10.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

          10.4 w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

          11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

          § 9

          POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

          1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

          2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 100 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

          3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty  części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

          4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

          5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

          6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

          § 10

          RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

          1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

          1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

          1.2. prowadzenie Konta w Sklepie,

          1.3. Newsletter,

          1.4. System Opinii.

          2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

          3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

          § 11

          WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

          1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

          2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

          2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

          2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

          2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

          2.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.

          3. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji, przy czym rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów Zamówień w Sklepie.

          4. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić Formularz Rejestracji udostępniony i przesłać go do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji. Podczas Rejestracji Klient ustala Hasło.

          5. Wypełniając Formularz Rejestracji Klient powinien zachować poniższe zasady:

          a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola Formularza Rejestracji, chyba że pole jest opcjonalne;

          b) Informacje wpisane do Formularza Rejestracji powinny dotyczyć Klienta i być zgodne ze stanem faktycznym;

          c) Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

          d) Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach, w zakresie oraz w celach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do Rejestracji i założenia Konta Klienta;

          6. Po przesłaniu wypełnionego Formularza Rejestracji, Klient otrzymuje niezwłocznie, na adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian danych przekazanych podczas rejestracji danych (za wyjątkiem Loginu) oraz uzyskuje możliwość korzystania z pozostałych usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu

          7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

          7.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

          7.2. dostęp do poczty elektronicznej,

          7.3. przeglądarka internetowa, co najmniej Internet Explorer 10, Chrome 30, FireFox 24, Opera 16, Safari 5.1 z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”, łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mb/s.

          8. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu internetowego CARGO by OWEE to przeglądarka internetowa w wersji.

          9. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

          10. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

          11. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca, korzystając ze Sklepu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Treść Cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm jego działania.

          12. Sklep lub strony Sklepu nie mogą być wykorzystywane przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania SPAM-u.

          13. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania ze Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

          § 12

          REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

          1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: buy@cargobyowee.com.

          2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

          3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

          4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

          § 13

          WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

          1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

           1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter).

           1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: customercare@cargobyowee.com.

           1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

           1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

           2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

           § 14

           WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

           1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.cargobyowee.com  korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Beaty Violoncellista wykonującej działalność gospodarczą pod firmą ANNA MIGACZ-LESIŃSKA MIGFACTORY, ul. Filtrowa 62/75, 02-057 Warszawa, NIP: 7342572648, REGON: 142862740. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.cargobyowee.com , bez zgody Usługodawcy.

           2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.cargobyowee.com  stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

           3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.cargobyowee.com  należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem  www.cargobyowee.com  użyte są w celach informacyjnych.

           § 15

           POSTANOWIENIA KOŃCOWE

           1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

           2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

           3. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

           4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 5 niniejszego paragrafu.

           5. Sądowe rozstrzyganie sporów:

            5.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

            5.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

            6. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

            7. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.